CSDL SÁCH

3DS Max

Duyệt theo:
.jpg

3DSMAX : chuyên đề tạo hình và dựng phim

Tác giả: Lê Hải Trừng

Cung cấp một phần những kỹ năng, kỹ xảo trong việc tạo hình, tạo hoạt hình và ráp nối những mẫu hoạt hình thành phim (sơ khởi của công việc làm hậu kỳ).

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

3D masterclass : the swordmaster in 3DS Max and ZBrush : the ultimate guide to creating a low poly game character

3D Masterclass: The Swordmaster in 3ds Max and ZBrush presents a comprehensive, step-by-step guide to modeling, sculpting, unwrapping, texturing, and rendering a low poly game character. The professional workflow detailed in this book is typical of the games design industry, and anyone looking to ...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D 3ds Max 2009

Tác giả: Nguyễn Công Minh

Hướng dẫn chi tiết từ căn bản đến nâng cao cách dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D với 3ds Max 2009.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D 3ds Max 2009

Tác giả: Nguyễn Công Minh

Hướng dẫn một cách chi tiết từ căn bản đến nâng cao cách dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D với 3ds Max 2009

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3