CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Hate speech

Tác giả: Caitlin Ring Carlson

Contents: International Approaches to Solving the Problem of Hate Speech. Current Issues : Hate Speech on US College Campuses. Current Issues : Hate Speech and Social Media. Future Directions.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Fundamentals of international aviation law and policy

Tác giả: Benjamyn I. Scott, Andrea Trimarchi

Fundamentals of International Aviation Law and Policy offers students a systematic, tailored and dynamic approach to understanding the legal scenario concerning international civil aviation. The book dynamically covers the major areas of international aviation law, and provides an introduction to...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Giáo trình tội phạm học

Tác giả: Lê Thị Sơn, ... [và những người khác]

Trình bày khái niệm và nhiệm vụ của tội phạm học. Quá trình hình thành, phát triển và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Tình hình tội phạm, nguyên nhân của tội phạm, thân nhân người phạm tội, nạn nhân của tội phạm và các hoạt động phòng ngừa tội phạm.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Tác giả: Phạm Thanh Bình, ... [và những người khác]

Bình luận về nội dung của từng điều luật của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như: Phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự; những nguyên tắc cơ bản; cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; bào chữa, bảo vệ...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Giáo trình kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự

Tác giả: Nguyễn Minh Hằng, ... [và những người khác]

Giới thiệu các kĩ năng chuyên sâu của luật sư trong giải quyết các vụ án về dân sự như: Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, giải quyết tranh chấp thừa kế, hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, hợp đồng tín dụng và...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3