Nhân sự

Trưởng đơn vị Thư viện

ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Giám đốc

  Địa chỉ: Tầng 7 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: nhuquynh0608@gmail.com

 

TRẦN THỊ YẾN PHƯƠNG

 

  Trình độ: Thạc sĩ

  Chức vụ: Tổ trưởng

  Địa chỉ: Phòng 607 – 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  Email: phuongtty@gmail.com

 

PHẠM NGUYỄN MINH NGỌC

 

  Trình độ: Cao đẳng

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Tầng 7 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: minhngocduytan@gmail.com

 

LÊ ĐÌNH PHÚC

 

  Trình độ: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Tầng 7 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: ldphuc.dtu@gmail.com

 

VÕ THỊ THÙY TRANG

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Tầng 7 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: trangvtt11@gmail.com

 

ĐINH THỊ THU HỒNG

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Tầng 7 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: dinhthuhong87@gmail.com

 

VÕ THỊ THANH

 

  Trình độ: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Phòng 607 – 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  Email: vothithanh1978@gmail.com

 

VÕ THỊ THẢO VIÊN

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Phòng 607 – 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  Email: thaovien92@gmail.com

 

 

TRẦN THỊ HẬU

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Phòng 607 – 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  Email: mientrungyeuthuong2008@gmail.com

 

PHẠM THÙY DUNG

 

  Trình độ: Trung cấp

  Chức vụ: Nhân viên

  Địa chỉ: Tầng 7 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: phamthuydung020493@gmail.com

 

 

TRẦN THỊ HẰNG

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Phòng 607 – 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  Email: dieuhang1212@gmail.com

 

 

LƯU TUYẾT NHI

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Tầng 7 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: tuyetnhilucy231@gmail.com