Nhân sự

Trưởng đơn vị Thư viện

ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Giám đốc

  Địa chỉ: Phòng 601 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: nhuquynh0608@gmail.com

 

TRẦN THỊ YẾN PHƯƠNG

 

  Trình độ: Thạc sĩ

  Chức vụ: Tổ trưởng

  Địa chỉ: Phòng 607 – 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  Email: phuongtty@gmail.com

 

PHẠM NGUYỄN MINH NGỌC

 

  Trình độ: Cao đẳng

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Phòng 601 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: minhngocduytan@gmail.com

 

LÊ ĐÌNH PHÚC

 

  Trình độ: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Phòng 601 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: ldphuc.dtu@gmail.com

 

VÕ THỊ THÙY TRANG

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Phòng 601 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: trangvtt11@gmail.com

 

ĐINH THỊ THU HỒNG

 

  Trình độ: Đại học

  Chức vụ: Chuyên viên

  Địa chỉ: Phòng 601 – 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Email: dinhthuhong87@gmail.com