In ấn & sao chép

1. Bạn đọc có nhu cầu photo tài liệu phải điền thông tin đầy đủ vào mẫu Đơn đăng ký photo tài liệu và Phiếu đăng ký photo tài liệu có tại Thư viện. Mỗi lần được phép photo không quá 20% tổng số trang của tài liệu.

2. Quy định photo tài liệu chuyển giao của các chương trình CSU, PSU, CMU:

2.1 Đối với Trưởng Khoa:

 - Cuối mỗi học kỳ, Trưởng Khoa phải cung cấp cho Thư viện danh mục các môn học cần photo tài liệu phục vụ công tác giảng dạy cho học kỳ sau. Trên cơ sở đó, Thư viện phối hợp với bộ phận Dịch vụ của Trường chuẩn bị tài liệu.

- Trong trường hợp cần photo tài liệu bổ sung, yêu cầu Trưởng Khoa phải đăng ký trước 1 tuần với Thư viện.

- Trưởng Khoa làm Tờ trình theo mẫu và đính kèm danh sách các giảng viên sử dụng tài liệu gởi trực tiếp cho Thư viện.

 - Trưởng Khoa chịu trách nhiệm nhắc nhở và giám sát giảng viên thực hiện quy định về bảo mật tài liệu của Trường.

2.2. Đối với các giảng viên có tên trong danh sách được Trưởng Khoa phê duyệt có nhu cầu photo tài liệu chuyển giao phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký photo theo mẫu quy định.

2.3 Khi tham khảo tài liệu, không được sử dụng các thiết bị ghi hình để sao chụp tài liệu tại Thư viện khi chưa có sự đồng ý của cán bộ thư viện.

2.4 Khi sử dụng tài liệu chuyển giao của Trường phải có trách nhiệm bảo mật tài liệu, không được phổ biến thông tin hoặc nội dung toàn văn của tài liệu cho người khác khi chưa có sự cho phép của Lãnh đạo Nhà trường.

3. Tất cả tài liệu của Trường, bạn đọc chỉ được phép đăng ký photo tại Thư viện Trường, không được photo ngoài trường.

4. Tài liệu photo chỉ được dùng duy nhất cho mục đích phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của cá nhân theo tinh thần của điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu Trí tuệ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006) “tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân”.

5. Thư viện luôn khuyến khích bạn đọc nên sử dụng tài liệu gốc dưới hình thức mua hoặc mượn tài liệu gốc từ Thư viện Đại Duy Tân.

Thông tin liên hệ:

Phòng 601 - Thư viện Đại học Duy Tân, số 3 Quang Trung, TP. Đà Nẵng

           Phòng 607 - Thư viện Đại học Duy Tân, số 254 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng

     Điện thoại: 0236.827111 (601)

     Email: library@duytan.edu.vn hoặc thuvienduytan@gmail.com