CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
.jpg

Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1975-2000. Q.7

Tác giả: GS.TS Mai Quốc Liên, nhà văn Lê Quang Trang

Tập hợp những tác phẩm văn học yêu nước cách mạng giai đoạn 1975-2000 của nhiều tác giả như: Nguyễn Quốc Trung, Triệu Từ Truyền, Xuâ Trường, Đỗ Minh Tuấn, Thanh Tùng, Trần Sĩ Tuấn, ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1975-2000. Q.6

Tác giả: GS.TS Mai Quốc Liên, nhà văn Lê Quang Trang

Tập hợp những tác phẩm văn học yêu nước cách mạng giai đoạn 1975-2000 của nhiều tác giả như: Lý Văn Sâm, Phạm Sĩ Sáu, Lê Quang Sinh, Cao Xuân Sơn, Hà Thiên Sơn, Trần Hữu Tá, Trần Anh Tài, Trương Chính Tâm, ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1975-2000. Q.5

Tác giả: GS.TS Mai Quốc Liên, nhà văn Lê Quang Trang

Tập hợp những tác phẩm văn học yêu nước cách mạng giai đoạn 1975-2000 của nhiều tác giả như: Đinh Quang Nhã, Võ Trần Nhã, Phùng Quý Nhâm, Huỳnh Dũng Nhân, Phan Duy Nhân, Ngô THị Ý Nhi, Võ Văn Nhơn, ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1975-2000. Q.4

Tác giả: GS.TS Mai Quốc Liên, nhà văn Lê Quang Trang

Tập hợp những tác phẩm văn học yêu nước cách mạng giai đoạn 1975-2000 của nhiều tác giả như: Minh Khoa, Hàn Thế Khương, Tôn Nữ Kỷ Hương, Bùi Nguyễn Trường Kiên, Võ Văn Kiệt, Lê Thị Kim, Nguyễn Ngọc Ký, ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh 1900-2000 : Giai đoạn 1975-2000. Q.3

Tác giả: GS.TS Mai Quốc Liên, nhà văn Lê Quang Trang

Tập hợp những tác phẩm văn học yêu nước cách mạng giai đoạn 1975-2000 của nhiều tác giả như: Đặng Hấn, Nguyễn Văn hạnh, Phạm Tường Hạnh, Vũ Hạnh, Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hồ, ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1