CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Ninh Bình, Bến Tre và một số kinh nghiệm cho tỉnh Thái Bình / Đỗ Văn Hải // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 232 .- Tr. 13-18 .- 332.1

Phân tích thực trạng công tác phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Ninh Bình, Bến Tre, qua đó rút ra một số kinh nghiệm cho tỉnh Thái Bình trong phân cấp quản lý ngân sách địa phương.

2 Phát triển kế toán môi trường trong các doanh nghiệp ở Việt Nam / Ngô Thị Thu Hồng, Nguyễn Linh Chi // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 232 .- Tr. 19-23 .- 657

Bài viết trình bày những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra một số kiến nghị để phát triển kế toán môi trường.

3 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chứng khoán hóa bất động sản / Nguyễn Thế Anh, Đào Thị Hương // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 232 .- Tr. 24-28 .- 332.64

Bài viết hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản, tổng hợp kinh nghiệm các quốc gia đã phát triển hình thức huy động, phân tích thực trạng của Việt Nam, qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm góp phần thúc đẩy tinghs khả thi của phương thức này tại Việt Nam trong thời gian tới.

4 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam / Nguyễn Thị Khánh Chi, Nguyễn Hương Thảo // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 232 .- Tr. 29-32 .- 332.12

Bài viết đánh giá về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; từ đó đề xuất và kiến nghị.

5 Quản trị dòng tiền trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa / Trần Thu Hằng // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 232 .- Tr. 37-41 .- 658

Bài viết phân tích những thách thức trong quản trị dòng tiền tại các DNNVV, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền trong các doanh nghiệp thuộc loại hình này.

6 Đào tạo thương mại điện tử trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 / Đặng Thị Thu Giang // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 232 .- Tr. 42-45 .- 658.3

Bối cảnh ra đời và phát triển ngành đào tạo thương mại điện tử tại Việt Nam. Tình hình đào tạo thương mại điện tử tại Việt Nam cũng như khả năng đáp ứng đối với thị trường. Các đề xuất.

7 Dịch vụ số hóa năng lực quản lý nhân lực cho doanh nghiệp : những vấn đề đặt ra / Nguyễn Hoàng Thanh Lam // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 232 .- Tr. 56-58 .- 658.3

Trình bày dịch vụ số hóa năng lực quản lý nhân lực cho doanh nghiệp. Những vấn đề đặt ra đối với dịch vụ số hóa năng lực quản lý nhân lực cho doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

8 Thực trạng quản trị chi phí tại các bệnh viện công lập ở Việt Nam / Phạm Thu Trang, Phạm Thu Huyền // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 232 .- Tr. 64-69 .- 658

Phân tích thực trạng về quản trị chi phí tại một số bệnh viện công lập (BVCL) trực thuộc Bộ Y tế ở Việt Nam thông qua việc đánh giá nội dung lập kế hoạch chi phí, thực hiện kế hoạch chi phí, kiểm soát và ra quyết định về chi phí, qua đó rút ra những khuyến nghị trong công tác quản trị chi phí tại BVCL trong thời gian tới.

9 Vai trò của thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp / Outhone Singdala // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 232 .- Tr. 70-73 .- 658

Trình bày trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện trên những khía cạnh nào?. Vai trò của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

10 Một số vấn đề quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp nhiều tội phạm theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) / Nguyễn Thị Minh Trâm // Khoa học pháp lý Việt Nam .- 2022 .- Số 08(156) .- Tr. 50-64 .- 349.597

Bài viết tác giả tập trung phân tích một số quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp nhiều tội phạm, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự về vấn đề này.