CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Cà Mau / Cao Việt Hiếu, Nguyễn Tú Như // .- 2024 .- Số 824 - Tháng 5 .- Tr. 223-226 .- 332.024

Thời gian qua, công tác quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh Cà Mau đã từng bước đổi mới, hoàn thiện góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý ngân sách tại địa phương này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới.

2 Tăng cường hiệu quả kiểm toán nhà nước về kiểm tra trách nhiệm giải trình của chính phủ trong lĩnh vực ngân sách / Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Văn Tình // .- 2024 .- Số 824 - Tháng 5 .- Tr. 151-153 .- 657

Xuất phát từ lợi ích quốc gia và của người dân, ngân sách nhà nước phải được kiểm tra, giám sát việc tạo lập, sử dụng. Một trong những công cụ kiểm tra và giám sáttài chính công quan trọng, có hiệu lực và hiệu quả nhất là các tổ chức kiểm toán nói chung và Kiểm toán Nhà nước nói riêng. Đặc điểm của kiểm tra ngân sách nhà nước là gắn chặt với quyền lực nhà nước, đặc biệt là quyền lực của hệ thống hành chính nhà nước và trách nhiệm giải trình của Chính phủ.

3 Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên / Ngô Khánh Tùng // .- 2024 .- Số 4 (176) - Tháng 4 .- Tr. 36 – 44 .- 340

Trong bài viết này, tác giả phân tích, lý giải các khía cạnh pháp lý của quy định về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên trên cơ sở quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Cụ thể, tác giả tiếp cận dưới ba góc độ, gồm: (i) căn cứ hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; (ii) thời hạn hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; và (ii) hiệu lực của việc hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. Từ đó, bài viết đưa ra khuyến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên nhằm bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên.

4 Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ hiện nay và một số gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thành Luân // .- 2024 .- Số 4 (176) - Tháng 4 .- Tr. 45 – 58 .- 340

Bài viết tập trung so sánh và phân tích quy định pháp luật đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ và Việt Nam về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế và thu nhập được miễn thuế. Trên cơ sở này, bài viết sẽ rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

5 Kiểm soát hoạt động mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm an ninh quốc gia theo pháp luật Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam / Trần Nam Dương // .- 2024 .- Số 4 (176) - Tháng 4 .- Tr. 59 – 70 .- 340

Trong bài nghiên cứu sau đây, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh luật để (i) giới thiệu tổng quan pháp luật Hoa Kỳ trong kiểm soát hoạt động mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm an ninh quốc gia; (ii) rút ra những kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam trong kiểm soát hoạt động mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

6 Một số biện pháp điều tra hoạt động rửa tiền qua không gian mạng và kinh nghiệm cho Việt Nam / Trần Ngọc Lan Trang // .- 2024 .- Số 4 (176) - Tháng 4 .- Tr. 71 – 88 .- 340

Trong bài nghiên cứu sau đây, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh luật để (i) giới thiệu tổng quan pháp luật Hoa Kỳ trong kiểm soát hoạt động mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm an ninh quốc gia; (ii) rút ra những kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam trong kiểm soát hoạt động mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

7 Tổng quan một số nghiên cứu về tự chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam / Nguyễn Văn Cừ // .- 2024 .- Số 4 (176) - Tháng 4 .- Tr. 102 – 114 .- 340

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã đặt ra nhiều vấn đề cần đổi mới đối với giáo dục đại học tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Bài viết phân tích một số kết quả nghiên cứu về vấn đề tự chủ trong giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian qua, làm cơ sở xác định những định hướng nghiên cứu mới thúc đẩy hiệu quả tự chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

8 Nghiên cứu tác động của quảng cáo thông qua trò chơi điện tử đến quyết định mua hàng của người tiên dùng trong lĩnh vực FMCG / Nguyễn Hồng Vân // .- 2024 .- Số 658 - Tháng 5 .- Tr. 101 – 103 .- 658

Ngày càng có nhiều nhà tiếp thị và quảng cáo cân nhắc nghiêm túc đến quảng cáo thông qua trò chơi điện tử, trong bối cảnh các phương tiện quảng cáo khác đang trở nên phân mảnh và kém hiệu quả hơn trước. Nghiên cứu này xem xét tác động của quảng cáo thông qua trò chơi điện tử tác động như thế nào đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng trong lĩnh vực FMCG, khảo sát với 271 người chơi trong vòng 1 tuần. Kết quả cho thấy tính phù hợp, tính tích hợp và tính nổi bật có tác động tích cực đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo. Tuy nhiên, chúng lại tác động nghịch biến đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Ngoài ra, thái độ đối với quảng cáo của người chơi cũng có tác động tích cực đến quyết định mua hàng.

9 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics / Nguyễn Ngọc Lan // .- 2024 .- Số 658 - Tháng 5 .- Tr. 104 – 105 .- 658

Sự ra đời của công nghệ thông tin viễn thông trong lĩnh vực logistics đã cho phép cải tiến trong quản lý, kiểm soát và giám sát liên tục hàng hóa tại thời gian bảo quản khác nhau hoặc trong các giai đoạn vận chuyển khác nhau, từ thời điểm sản xuất hoặc xuất xứ đến điểm tiêu dùng cuối cùng. Thời gian qua, dịch vụ logistics tại Bắc Ninh phát triển nhanh, hạ tầng logistics Bắc Ninh đang ngày càng hoàn thiện. Ứng dụng cổng nghệ trong logistics là hướng đi tất yếu giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn.

10 Một số yêu cầu đặt ra trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh mới / Nguyễn Huy Cảnh // .- 2024 .- Số 658 - Tháng 5 .- Tr. 115 – 118 .- 658

Dịch vụ nông nghiệp bước đầu có đóng góp cho sự phát triển của ngành. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của vùng đồng bằng Sông Hồng vẫn chưa thật sự gắn với thị trường, kể cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, đầu ra cho nông sản hàng hóa vẫn khó khăn. Bài viết đánh giá tổng quan quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Hồng và đưa ra một số yêu cầu đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh mới của hội nhập kinh tế quốc tế.