CSDL SÁCH

Thiết kế--Trung tâm văn hóa thể thao

Duyệt theo:
.jpg

Thiết kế điển hình khu trung tâm văn hóa thể thao cấp xã

Nhóm Tác giả: Bộ xây dựng. Viên kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn

Giới thiệu 1 số mẫu, bản vẽ thiết kế điển hình cho khu trung tâm văn hóa thể thao cấp xã.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 3