Cung cấp tài liệu trọn gói
  1. Dịch vụ Tài liệu Trọn gói:

-  Cung cấp đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, đề cương… cho từng môn học cụ thể một cách có hệ thống, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên. Sinh viên của Trường khi học bất kỳ môn học nào đều có thể liên hệ  trực tiếp tại Thư viện để được phục vụ tài liệu trọn gói cho từng môn học.

-  Giúp sinh viên chủ động trong việc chuẩn bị tài liệu để phục vụ cho việc học các môn học đạt kết quả tốt nhất.

          2.  Quy trình đăng ký để được cung cấp tài liệu trọn gói:

B1: Sau khi đăng ký môn học, sinh viên đến Thư viện để đăng ký các môn học đề nghị được cấp tài liệu trọn gói.

B2: Thư viện thống kê và chuẩn bị tài liệu theo đúng môn học sinh viên đã đăng ký.

B3: Thư viện hẹn sinh viên thời gian đến làm thủ tục mượn tài liệu.

B4: Sinh viên đến Thư viện để làm các thủ tục để mượn tài liệu

         3.  Một số lưu ý:

              -  Trả tài liệu đầy đủ và đúng hạn.

              -  Trường hợp tài liệu mất, rách phải đến thông báo kịp thời cho Thư viện để được hướng dẫn giải quyết.