Chức năng - Nhiệm vụ

I. Chức năng

1. Thư viện Đại học Duy Tân có chức năng thu thập, bổ sung, tổ chức, lưu trữ, bảo quản và phổ biến sách, báo, tạp chí, luận án, luận văn...khoa học, chính trị, Kinh tế - xã hội.

2. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách trong giảng viên, chuyên viên, sinh viên theo định kỳ, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và học tập; Phục vụ công tác triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý của Trường, tạo điều kiện thuận lợi để người đọc đến với Thư viện tìm hiểu, học tập và nghiên cứu;

3. Thực hiện chu đáo, đầy đủ các nghiệp vụ chuyên môn của công tác quản lý Thư viện Đại học có hiệu quả và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên tham khảo sách và tài liệu có liên quan đến giáo trình đang học nhằm nâng cao kiến thức và năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

II. Nhiệm vụ

1. Phục vụ chu đáo, kịp thời nhu cầu mượn sách, tài liệu…của độc giả: Hướng dẫn và tổ chức cho sinh viên, giảng viên và cán bộ, nhân viên của Trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả các tài liệu do Thư viện quản lý;

2. Chủ động tuyên truyền, giới thiệu sách theo chủ đề giảng dạy của mỗi niên chế sẽ và đã tổ chức giảng dạy tại các khoa, có hình thức giới thiệu phong phú đa dạng theo nhiều kênh để tài liệu đến với độc giả có nhu cầu tìm tin phục vụ công việc học, dạy và nghiên cứu;

3. Xử lý nhanh và khoa học nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ bạn đọc kịp thời: Nghiệp vụ tài liệu, biên soạn các ấn phẩm thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý và phục vụ tài liệu hiệu quả;

4. Xây dựng kế hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn;

5. Nghiên cứu và xây dựng chính sách phát triển vốn tài liệu có chất lượng đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Nhà trường;

6. Ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác thông tin thư viện, xây dựng thư viện điện tử;

7. Có giải pháp kết nối với Thư viện thành phố Đà Nẵng và các nơi khác để bổ sung nguồn tư liệu phong phú cho việc tra cứu, tham khảo của độc giả Nhà trường;

8. Tiếp nhận và lưu trữ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu, ấn phẩm của Trường xuất bản, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ được bảo vệ tại Trường và tài liệu từ các nguồn tài trợ, biếu tặng;

9. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, quản bá và giới thiệu các hoạt động, nguồn tài liệu của Thư viện Đại học Duy Tân;

10. Có chế độ định kỳ để bảo quản sách, tài liệu…; Phòng chống mối mọt, mất mát, hư hỏng, phòng cháy, chống ẩm, xử lý mốc…; Chủ động phòng tránh thiên tai bão lụt ảnh hưởng đến công tác bảo quản chất lượng và hao hụt số lượng sách;

11. Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng của Thư viện Đại học Duy Tân để cung cấp các dịch vụ có chất lượng đáp ứng các yêu cầu của sinh viên, giảng viên và cán bộ nhân viên trong Trường;

12. Quy hoạch và phát triển đội ngũ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người đọc và hiệu quả hoạt động toàn diện.

III. Trách nhiệm

1. Có kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Phân công đầu việc cho từng nhóm công việc, hình thành tổ tác nghiệp nhằm chuyên môn hóa, tạo kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao phục vụ cho mọi hoạt động của thư viện trường;

2. Được phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;

3. Không được lưu trữ, lưu hành các tài liệu vi phạm luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.