CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Công Nghệ Thông Tin
.jpg

Computer programs for bioengineering adventures in applied cybernetics 1981-1985

Introduction Computer programs for bioengineering adventures in applied cybernetics 1981-1985.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The pick operating system : a practical guide

Tác giả: Roger James Bourdon

This is the nest book on the Pick language ever. It explains all of the fundamentals of the language structure. It is not a programming guid - there are better books for that purpose. Rather it is a comprehensive guide. I first read a borrowed copy this book in the early 1990s and have wanted my...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giáo trình lập trình cơ sở

Tác giả: Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như

Trình bày tổng quan về thuật toán và lập trình; giới thiệu ngôn ngữ lập trình C; câu lệnh điều khiển và rẽ nhánh; câu lệnh lặp; hàm; dữ liệu kiểu mảng; kiểu dữ liệu chuỗi và cấu trúc; kiểu con trỏ; kiểu tập tin (file).

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Next-Generation big data : a practical guide to apache kudu, impala, and spark : 1st ed.

Tác giả: Butch Quinto

Utilize this practical and easy-to-follow guide to modernize traditional enterprise data warehouse and business intelligence environments with next-generation big data technologies. Next-Generation Big Data takes a holistic approach, covering the most important aspects of modern enterprise big...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Principles of data science

Tác giả: Hamid Arabnia, ... [and other people]

This book provides readers with a thorough understanding of various research areas within the field of data science. The book introduces readers to various techniques for data acquisition, extraction, and cleaning, data summarizing and modeling, data analysis and communication techniques, data...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1