CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Hàn
.jpg

세종 한국 문화 2 = Sejong Korea Culture 2

Nhóm Tác giả: 국립 국어원

Sejong Korea Culture là một cuốn sách giáo khoa để hiểu văn hóa dựa trên các danh mục liên quan được đề cập trong Sejong Korean, giúp người học hiểu đất nước, văn hóa của nó và cuối cùng là văn hóa chung các khía cạnh cần thiết để học ngôn ngữ. Cuốn sách này được thiết kế cho người mới bắt đầu học...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

사이버 한국어 중급 1 = Saibeo hangug eo jung geub 1 = Cyber Korean Courses - Intermediate 1

Nhóm Tác giả: 국립 국어원

Cuốn sách được biên soạn với nhiều từ vựng và ngữ pháp có trong các cấp độ của chương trình học tiếng Hàn chuẩn quốc tế. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều hoạt động thực hành và bài tập cho từng kỹ năng ngôn ngữ, chẳng hạn như nghe, nói, đọc và viết để người học có thể học tiếng Hàn thực tế một cách tự...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

사이버 한국어 중급 2 = Saibeo hangug eo jung geub 2= Cyber Korean Courses - Intermediate 2

Nhóm Tác giả: 국립 국어원

Các bài tập bổ sung được xây dựng bằng cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp mục tiêu được trình bày. Bài tập 1 bao gồm các hoạt động giúp bạn hiểu nghĩa của từ vựng và ngữ pháp tương ứng hoặc để học theo mẫu. Bài tập 2 bao gồm các hoạt động ứng dụng tách khỏi các bài tập dạng đơn giản bằng cách đặt ngữ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

세종 한국 문화 1 = Sejong Korea Culture 1

Nhóm Tác giả: 국립 국어원

Sejong Korea Culture là một cuốn sách giáo khoa để hiểu văn hóa dựa trên các danh mục liên quan được đề cập trong Sejong Korean, giúp người học hiểu đất nước, văn hóa của nó và cuối cùng là văn hóa chung các khía cạnh cần thiết để học ngôn ngữ. Cuốn sách này được thiết kế cho người mới bắt đầu học...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

사이버 한국어 중급 2 = Saibeo hangug eo jung geub 2 = Cyber Korean Courses - Beginner 2

Nhóm Tác giả: 국립 국어원

Cuốn sách được biên soạn với nhiều từ vựng và ngữ pháp có trong các cấp độ của chương trình học tiếng Hàn chuẩn quốc tế. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều hoạt động thực hành và bài tập cho từng kỹ năng ngôn ngữ, chẳng hạn như nghe, nói, đọc và viết để người học có thể học tiếng Hàn thực tế một cách tự...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10