CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Lý Luận Chính Trị
.jpg

Các tác phẩm kinh điển triết học của C.Mác, Ph. Awngghen và V.I. LeeNin : giáo trình : dùng cho đào tạo sau đại học chuyên ngành triết học

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng, NGƯT. PGS.TS. Lê Hữu Ái

Phần A. Tư tưởng triết học trong các tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen; Phần B. Tư tưởng triết học trong các tác phẩm của V.I. LêNin.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Tư tưởng Hồ Chí Minh : giáo trình (dùng cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) : xuất bản lần thứ 11

Nhóm Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : giáo trình (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) : xuất bản lần thứ 11

Nhóm Tác giả: Bộ giáo dục và Đạo tạo

Trình bày đối tương, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 -1945); Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : xuất bản lần thứ 11

Nhóm Tác giả: Bộ giáo Dục và Đào tạo

Phần 1. Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; Phần 2. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Phần 3. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Triết học cơ sở : giáo trình (dùng cho đào tạo sau đại học chuyên ngành triết học)

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tấn Hùng, NGƯT. PGS. TS. Lê Hữu Ái

Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về triết học. Đi sâu làm rõ nguồn gốc các khái niệm, thuật ngữ triết học. Nghiên cứu chuyên sâu và nâng cao về triết học.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1