CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Lý Luận Chính Trị
.jpg

Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (1925 - 2013)

Tác giả: Văn Tùng, ... [và những người khác]

Giới thiệu lịch sử phong trào đấu tranh, học tập, rèn luyện, tham gia kháng chiến và xây dựng đất nước, phát triển kinh tế của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam giai đoạn 1925 - 2013.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

90 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga

Tác giả: Phạm Ngọc Anh, ... [và những người khác]

Tìm hiểu về các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Liên Xô, cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: Sách chuyên khảo

Tác giả: Lê Văn Ri

Trình bày vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thực trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; quan điểm, nguyên tắc, phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội Khoa học : dành cho bậc Đại học hệ không chuyên lý luận chính trị

Nhóm Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 30
 • Đang rỗi: 30
.jpg

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho bậc Đại học hệ không chuyên lý luận chính trị

Nhóm Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 30
 • Đang rỗi: 29