Hướng dẫn sử dụng CSDL ProQuest Central & ScienceDirect

Thư viện Trường đã mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu Proquest Central và ScientDirect, bạn đọc có thể truy cập các cơ sở dữ liệu này thông qua mạng nội bộ Trường Đại học Duy Tân, hướng dẫn cách truy cập được trình bày trong tệp đính kèm.

File đính kèm