CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kế Toán
.jpg

Kế toán quản trị = Managerial accounting : tái bản lần thứ nhất

Tác giả: Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer

Chương 1. Khái niệm chi phí; Chương 2. Chi phí theo đơn bán hàng: Tính chi phí đơn vị sản phẩm; Chương 3. Hệ thống hạch toán chi phí theo đơn hàng: Dòng chi phí và báo cáo ra bên ngoài; Chương 4. Hạch toán chi phí theo quá trình; Chương 5. Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; Chương 6. Chi...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Kế toán hành chính sự nghiệp : cập nhật theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tác giả: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh; TS. Đậu Thị Kim Thoa, TS. Phạm Quang Huy ...[et al]

Chương 1. Giới thiệu khái quát về đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; Chương 2. Kế toán tiền, đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho; Chương 3. Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Chương 4. Kế toán các khoản phải trả; Chương...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính : tái bản lần thứ nhất

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Văn Công

Chương 1. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính; Chương 2. Báo cáo tài chính và trình bày báo cáo tài chính; Chương 3. Phân tích kế toán; Chương 4. Đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích cấu trúc tài chính; Chương 5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán; Chương 6. Phân tích...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Ứng dụng các phương pháp định lượng trong kế toán quản trị : sách chuyên khảo

Tác giả: TS. Trần Đình Phụng

Chương 1. Ứng xử của chi phí và ước lượng chi phí; Chương 2. Ứng dụng đường học hỏi trong kế toán quản trị; Chương 3. Cấc mô hình định lượng trong hoạch định và kiểm soát tồn kho; Chương 4. Ứng dụng qui hoạch tuyến tính trong kế toán quản trị; Chương 5. Ứng dụng các phương pháp dự báo trong kế toán...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Kế toán Tài chính doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ

Tác giả: TS. Vũ Thị Kim Anh, TS. Nguyễn Thị Thanh Phương; PGS.TS. Hà Thị Thúy Vân

Chương 1. Tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2. Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong nước; Chương 3. Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; Chương 4. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn; Chương 5. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; Chương 6. Kế...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 4