CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kế Toán
.jpg

Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: Phạm Văn Dược, ... [và những người khác]

Lí thuyết chung về phân tích và các phương pháp áp dụng trong hoạt động kinh doanh. Phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh. Phân tích kết quả chất lượng sản phẩm. Phân tích giá thành, tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính và việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Tác giả: Tường Vi

Cung cấp đến các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên cả nước những quy định mới về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giáo trình Nguyên lý kế toán

Nhóm Tác giả: TS. Phan Thanh Hải, TS. Nguyễn Phi Sơn, PGS.TS. Chúc Anh Tú,...[et.al]

Chương 1 : Những vấn đề chung về kế toán; Chương 2 : Đối tượng và phương pháp kế toán; Chương 3 : Phương pháp chứng từ kế toán; Chương 4 : Đo lường đối tượng kế toán; Chương 5: Phương pháp tài khoản và ghi kép; Chương 6 : Hệ thống tài khoản kế toán; Chương 7 : Phương pháp tổng hợp cân đối; Chương 8...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp : theo thông tư số 107/2017/TT-BTC

Nhóm Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Nhị, TS. Phạm Ngọc Toàn, Ths. Lê Quang Mẫn, Ths. Nguyễn Thị Huyền Trâm, Ths. Hồ Xuân Hữu

Phần I. Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo tài chính & theo các tài khoản có liên quan (gồm cả sơ đồ kế toán & ví dụ minh họa); Phần II. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính & báo cáo quyết toán.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Managerial accounting : 2020 ed.

Tác giả: Larry M. Walther

This Managerial Accounting book covers a range of managerial and cost accounting topics related to planning, directing, and controlling functions. Costing methods, operating and capital budgets, tools for analysis, performance evaluation, decision-making processes, and reporting techniques are all...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1