CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kế Toán
.jpg

Nguyên lý kế toán

Tác giả: Võ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải,...[et.al]

Trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Kế toán tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải

Gồm 19 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: Phạm Văn Dược, ... [và những người khác]

Lí thuyết chung về phân tích và các phương pháp áp dụng trong hoạt động kinh doanh. Phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh. Phân tích kết quả chất lượng sản phẩm. Phân tích giá thành, tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính và việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Tác giả: Tường Vi

Cung cấp đến các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên cả nước những quy định mới về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giáo trình Nguyên lý kế toán

Nhóm Tác giả: TS. Phan Thanh Hải, TS. Nguyễn Phi Sơn, PGS.TS. Chúc Anh Tú,...[et.al]

Chương 1 : Những vấn đề chung về kế toán; Chương 2 : Đối tượng và phương pháp kế toán; Chương 3 : Phương pháp chứng từ kế toán; Chương 4 : Đo lường đối tượng kế toán; Chương 5: Phương pháp tài khoản và ghi kép; Chương 6 : Hệ thống tài khoản kế toán; Chương 7 : Phương pháp tổng hợp cân đối; Chương 8...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1