CSDL SÁCH

Khoa Kế Toán

Duyệt theo:
.jpg

Nguyên lý kế toán : dùng cho các ngành kế toán, kiểm toán, ngân hàng, tài chính, kinh tế và quản trị kinh doanh

Tác giả: Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long, Đặng Thị Thúy Hằng, ...[etc.al]

Trình bày lý thuyết hạch toán kế toán, câu hỏi trắc nghiệm và đáp án, bài tập mẫu và hướng dẫn giải, bài tập thực hành.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Định giá dựa trên giá trị : khung định giá của những doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận lớn nhất thế giới

Tác giả: Tim J. Smith

Trình bày khung định giá dựa trên giá trị đã được chứng minh thành công ở nhiều doanh nghiệp gồm 5 khía cạnh: chiến lược kinh doanh, chiến lược định giá, chính sách phương sai giá và thực hiện triển khai giá.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

Giáo trình Kế toán ngân sách và tài chính xã

Tác giả: Đặng Văn Du, Ngô Thanh Hoàng

Trình bày tổng quan về kế toán ngân sách xã; kế toán tiền mặt, vật tư và tài sản cố định; kế toán thanh toán; kế toán thu, chi ngân sách xã, xác định kết dư ngân sách xã; kế toán các hoạt động tài chính xã; báo cáo kế toán.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính

Tác giả: Phan Thanh Hải (ch.b)

Tổng quan về báo cáo tài chính. Báo cáo tình hình tài chính. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính. Phân tích khả năng thanh toán. Phân tích hiệu quả kinh doanh. ..

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Bài tập Phân tích báo cáo tài chính

Tác giả: Phan Thanh Hải (CB)

Tổng quan về báo cáo tài chính. Báo cáo tình hình tài chính. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính. Phân tích khả năng thanh toán. Phân tích hiệu quả kinh doanh. ..

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1