CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Accounting--Case studies

  • Duyệt theo:
Accounting consumption and consumption determine the results in the E-commerce Co. LTD telecommunication N.T.H = Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại điện tử viễn thông N.T.H
  • Tác giả: Nguyen Thi Minh Nguyet, Nguyen Duy Hau, Nguyen Duy Hai, Hoang Thi Huong Thuy |
  • Giảng viên hướng dẫn: Nguyen Thi Khanh Van, Michael Bausch |
  • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp - PSU

Part I: Theoretical basis of accounting determined consumption and consumption results; Part II: Status of Accounting consumption and consumption determine the results in the N.T.H ecommerce Telecommunication Ltd; Part III: Improving the accounting and determining consumption results in the consumer N.T.H ecommerce telecommunications Ltd.

Consumption accounting and determining business results at the Anh Huy Trading and Service Ltd., Company
  • Tác giả: Ngo Thi Thanh Ngoc, Tran Thi Quynh Nhu, Nguyen Thi Thanh Xuan |
  • Giảng viên hướng dẫn: PhD. Ho Van Nhan |
  • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Việt Mỹ (CMU)

Chapter 1: Theories on consumption accounting and determining business results in small and medium businesses; Chapter 2: The fact of consumption accounting and determining business results at the Anh Huy Trading and Service Ltd., Company; Chapter 3: Completeness of the consumption accounting work and determining company's business results at the Anh Huy Trading and Service Ltd., Company.

Material accounting in Dana-Y Steel Joint Stock Company at 2012
  • Tác giả: Nguyen Thi Huyen Ni, Hoang Thi Thanh Huong |
  • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thanh Hai |
  • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp - PSU

Chapter 1: Rationale for material accounting in large-scale production businesses. Chapter 2: Current status of materials accounting in Dana-Y Steel Joint Stock Company. Chapter 3: Proposed solutions to improve the material accounting in Dana-Y Steel Joint Stock Company.