CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Kinh tế - Tài chính

 • Duyệt theo:
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn
 • Tác giả: Phan Thị Kim Ngân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Tiến |
 • Chuyên ngành: Quản trị Tài chính

Chương 1: Tổng quan về thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Ngũ Hành Sơn; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Ngũ Hành Sơn.

Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đà Nẵng - phòng giao dịch Đống Đa, giai đoạn 2020-2022
 • Tác giả: Lê Tiến Hoàng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hoài Trinh |
 • Chuyên ngành: Ngân hàng

Chương 1: Lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đà Nẵng – PGD Đống Đa, giai đoạn 2020-2022; Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đà Nẵng – PGD Đống Đa.

Thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Sông Hàn giai đoạn 2020 - 2022
 • Tác giả: Nguyễn Bảo Ngọc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hoài Trinh |
 • Chuyên ngành: Ngân hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng Thương Mại và hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Thương Mại; Chương 2: Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –Chi nhánh Sông Hàn; Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn.

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Hoàng Trọng Hiếu |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Tiến |
 • Chuyên ngành: Quản trị Tài chính

Chương 1. Cơ sở lí luận chung về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại; Chương 2. Phân tích thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3. Kiến nghị, giải pháp nâng cao công tác thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Đà Nẵng.

Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín Chi nhánh sông Hàn- PGD quận Cẩm Lệ Tp. Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hoài Trinh |
 • Chuyên ngành: Ngân hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín PGD quận Cẩm Lệ; Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín PGD quận Cẩm Lệ; Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín PGD quận Cẩm Lệ.