CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Active server pages

  • Duyệt theo:
Xây dựng Website bằng công nghệ active server pages (Ứng dụng chương trình quản lý nhân sự - tiền lương tại ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung)
  • Tác giả: Hà Thị Thanh Thúy |
  • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Nhật |
  • Chuyên ngành: Bảo tồn di sản Kiến trúc & Du lịch

Phần 1: Tổng quan về Internet và Intranet; Phần 2: Ứng dụng chương trình quản lý nhân sự tại Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung.