CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Môi trường & Khoa học Tự nhiên

 • Duyệt theo:
Nghiên cứu quy trình sản xuất snack củ Sen bằng phương pháp chiên chân không
 • Tác giả: Nguyễn Sĩ Thành |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thị Việt Hà |
 • Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm

Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.

Tính phát thải khí thải từ hoạt động cảng biển Áp dụng tại cảng tân cảng Cái Mép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tác giả: Nguyễn Hồng Thư |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phan Trúc Xuyên |
 • Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường

Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết quả và thảo luận.

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thi |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Xuân Vũ |
 • Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường

Chương 1: Tổng quan và hiện trạng phát thải, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Chương 2. Khảo sát và đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt ở huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai; Chương 3: Hiện trạng thu gom, xử lý sau thu gom, các biện pháp quản lý đang áp dụng tại khu vực và các vấn đề còn tồn tại.

Nghiên cứu quy trình sản xuất xà phòng thân thiện với môi trường từ nguyên liệu tự nhiên ở Việt Nam
 • Tác giả: Phan Thanh Sơn |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thùy Trang |
 • Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường

Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.

Nghiên cứu phương pháp hóa học xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ khó phân hủy cao
 • Tác giả: Mai Việt Hoàng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Xuân Vũ |
 • Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường

Chương 1: Tổng quang nội dung nghiên cứu; Chương 2: Phạm vi, phương pháp và nội dung nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu.