CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Quản Trị Kinh Doanh

 • Duyệt theo:
Hoàn thiện quy trình nhập khẩu thực phẩm tại Công ty TNHH thực phẩm Sáng Ngọc
 • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hoàng Hoa Duyên |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Bất động sản

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình nhập khẩu đối với thực phẩm; Chương 2: Thực trạng quy trình nhập khẩu thực phẩm tại công ty TNHH thực phẩm Sáng Ngọc; Chương 3: Hoàn thiện quy trình nhập khẩu thực phẩm tại công ty TNHH thực phẩm Sáng Ngọc.

Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên Container bằng đường biển tại Công ty cổ phần Logistics Portserco
 • Tác giả: Lê Ngọc Yến Vy |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Sái Thị Lệ Thuỷ |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Bất động sản

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển; Chương 2: Tổng quan về công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và thực trạng quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty trong thời gian qua; Chương 3: Khảo sát ý kiến của khách hàng về quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty Cổ phần Logistics PORTSECO; Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Bình Minh
 • Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Thị Thanh Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Bất động sản

Chương 1: Cở sở lý thuyết về dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển; Chương 2: Thực trạng quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Bình Minh; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Bình Minh.

Hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Bình Minh
 • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vấn |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Sái Thị Lệ Thuỷ |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Bất động sản

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết về hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển; Chương 2 : Tổng quan về công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Bình Minh và thực trạng hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại công ty trong thời gian qua; Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường tại công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Bình Minh.

Giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty cổ phần Logistics Portserco
 • Tác giả: Lê Thị Diễm Thuý |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Huy Tuân |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Bất động sản

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hoạt động giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường biển; Chương 2: Thực trạng về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của Công ty Cổ phần Logistics Portserco; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ Phần Logistics Portserco.