CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Accounting of receivables

  • Duyệt theo:
Accounting of receivables at quaco construction stock company
  • Tác giả: Do Thi Hien |
  • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Vo Thi Thuy Linh |
  • Chuyên ngành: Kiến trúc và Xây dựng Việt Mỹ (CSU)

Chapter 1: Literature review accounting of receivables in enterprises; Chapter 2: Current situation accounting of receivables at Quaco construction join stock company; Chapter 3: Measures to complete accounting ofreceivable at Quaco Construction Joint Stock Company.