CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Accounting for salary

  • Duyệt theo:
Accounting of salaries and salary deductions in Van Tuong one member limited liability company = Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường
  • Tác giả: Tran Dao My Dung, Nguyen Thi Thuy Hang, Tran Thi Thu Thao |
  • Giảng viên hướng dẫn: MA. Ho Tuan Vu |
  • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp - PSU

Chapter 1: Theoretical basis of accounting and wages in salary deductions in business; Chapter 2: The fact on wages and salary deductions in Vantuong one member limited liability company; Chapter 3: Some recommendations to improve the accounting payroll and salary deductions in Vantuong one member limited liability company.

Accounting of salary and salary deductions at the Dak Lak North Investment and Commercial Joint Stock Bank
  • Tác giả: Nguyen Phuong Thanh Trang |
  • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Hoang Anh Thu |
  • Chuyên ngành: Kiến trúc và Xây dựng Việt Mỹ (CSU)

Chapter 1: Rationale of salary and salary deductions; Chapter 2: Current status of salary accounting and salary deductions at the bank for Investment and Development of Vietnam – Northern Daklak Branch; Chapter 3: Solutions to improve the salary accounting system and salary deductions at the bank for Investment and Development of Vietnam – Northern Daklak Branch.

Accounting for salary and salary deductions at General sciences Library of Da Nang city
  • Tác giả: Pham Thi Gai |
  • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Hoang Anh Thu |
  • Chuyên ngành: Kiến trúc và Xây dựng Việt Mỹ (CSU)

Chapter 1. Overview of Accounting for salary and salary deductions; Chapter 2. Methodology of Accounting for salary and salary deductions at General sciences Library of Da Nang city; Chapter 3. Some solutions to improve Accounting for salary and salary deductions at General sciences Library of Da Nang city.