CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Cơ khí

 • Duyệt theo:
Thiết kế, chế tạo mô hình lắp ráp tự động sản phẩm vào khuôn sử dụng cánh tay robot
 • Tác giả: Lê Duy Báu |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Đức Yên |
 • Chuyên ngành: Cơ Điện tử ( PNU)

Chương 1: Tổng quan về hệ thống lắp ráp sản phẩm; Chương 2: Ý tưởng thiết kế và các thành phần trong hệ thống; Chương 3: Tính toán và thiết kế hệ thống; Chương 4: Thiết kế hệ thống điện và lập trình cho mô hình; Chương 5: Mô hình thực tế.

Thiết kế, chế tạo mô hình lắp ráp tự động sản phẩm vào khuôn sử dụng cánh tay Robot
 • Tác giả: Nguyễn Anh Quân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Đức Yên |
 • Chuyên ngành: Cơ Điện tử ( PNU)

Chương 1: Tổng quan về hệ thống lắp ráp sản phẩm; Chương 2: Ý tưởng thiết kế và các thành phần trong hệ thống; Chương 3: Tính toán và thiết kế hệ thống; Chương 4: Thiết kế hệ thống điện và lập trình cho mô hình; Chương 5: Mô hình thực tế.

Thiết kế và thi công trạm quan trắc môi trường nước sử dụng PLC S7 1200
 • Tác giả: Lê Bá Hoàng Quân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phạm Công Đức |
 • Chuyên ngành: Cơ Điện tử ( PNU)

Chương 1: Tổng quan hệ thống; Chương 2: Cơ sở lý thuyết phần cơ khí; Chương 3: Giới thiệu hệ thống năng lượng; Chương 4: Xây dựng hệ thống; Chương 5: Nghiệm thu và đánh giá hệ thống.

Thiết kế và thi công trạm quan trắc môi trường nước sử dụng PLC S7-1200
 • Tác giả: Nguyễn Quang Vinh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phạm Công Đức |
 • Chuyên ngành: Cơ Điện tử ( PNU)

Chương 1: Cơ sở lý thuyết; Chương 2: Xây dựng mô hình; Chương 3: Xây dựng thuật toán và kết nối hệ thống; Chương 4: Nghiệm thu và đánh giá hệ thống

Thiết kế và mô phỏng hệ thống tự động hóa sản xuất sử dụng phần mềm factory IO
 • Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng |
 • Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Phạm Công Đức |
 • Chuyên ngành: Cơ Điện tử ( PNU)

Chương 1: Cơ sở lý thuyết; Chương 2: Thiết kế phần cứng hệ thống tự động hóa sản xuất sử dụng phần mềm factory IO; Chương 3: Thiết kế phần mềm hệ thống tự động hóa sản xuất; Chương 4: Phần kết luận.