CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Công Nghệ Thông Tin

 • Duyệt theo:
Tìm hiểu công cụ Prometheus và khả năng ứng dụng giám sát an ninh mạng doanh nghiệp
 • Tác giả: Ngô Hữu Lợi |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Ngọc Cường |
 • Chuyên ngành: Bảo tồn di sản Kiến trúc & Du lịch

Chương 1: Tổng quan về hệ thống giám sát mạng; Chương 2: Hệ thống giám sát mạng mã nguồn mở Prometheus; Chương 3: Triển khai hệ thống giám sát mạng mã nguồn mở Prometheus.

Tìm hiểu công cụ Security Onion và ứng dụng trong đảm bảo an ninh mạng doanh nghiệp
 • Tác giả: Trần Tuấn Kiệt |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Ngọc Cường |
 • Chuyên ngành: Bảo tồn di sản Kiến trúc & Du lịch

Chương 1: Tổng quan về phát hiện xâm nhập; Chương 2: Giới thiệu về Security Onion; Chương 3: Triển khai hệ thống.

Triển khai một hệ thống Pentest web dựa trên nền tảng Burp Suite
 • Tác giả: Lê Văn Hậu |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Bàn Thạch |
 • Chuyên ngành: Bảo tồn di sản Kiến trúc & Du lịch

Chương 1: Tổng quan về kĩ thuật Pentest Web; Chương 2: Tổng quan về công cụ Burp Suite; Chương 3: Triển khai thực nghiệm Pentest.

Nghiên cứu triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh mạng trên Pfsense
 • Tác giả: Võ Chí Thành |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Tiến Vũ |
 • Chuyên ngành: Bảo tồn di sản Kiến trúc & Du lịch

Chương I: Tổng quan về an toàn thông tin và firewall; Chương II: Firewall Pfsense và mạng riêng ảo; Chương III: Triển khai firewall Pfsense.

Triển khai giải pháp tăng cường xác thực trong hệ thống quản trị tập trung dùng FreeIPA
 • Tác giả: Phan Hữu Minh Nhân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Ngọc Cường |
 • Chuyên ngành: Bảo tồn di sản Kiến trúc & Du lịch

Chương 1: Tổng quan về hệ thống xác thực; Chương 2: Tổng quan về giải pháp xác thực trong hệ thống FreeIPA; Chương 3: Triển khai giải pháp tăng cường xác thực trong hệ thống quản trị tập trung dùng FreeIPA.