CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Khoa học Xã Hội & Nhân Văn

 • Duyệt theo:
Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Brunei (2019 – 2022)
 • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Thị Ái Phương |
 • Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Chương 1: Cơ sở hình thành mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Brunei (2019 – 2022); Chương 2: Một số thành tựu đạt được của mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Brunei (2019 – 2022); Chương 3: Đánh giá mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Brunei (2019 –2022).

Quan hệ mậu dịch – đầu tư giữa Việt Nam và EU giai đoạn 2015 – 2021
 • Tác giả: Hồ Thị Gia Bảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thu Mỹ |
 • Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Chương 1: Các nhân tố tác động đến mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - EU; Chương 2: Tiến triển trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - EU từ năm 2015 đến 2021; Chương 3: Nhận xét về quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - EU từ năm 2015 đến 2021.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh từ năm 2010 đến năm 2022
 • Tác giả: Đặng Thị Hương Giang |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Thị Ái Phương |
 • Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Chương 1: Cơ sở của quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam – Anh từ năm 2010 đến 2022; Chương 2: Thực trạng quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam – Anh từ năm 2010 đến 2022; Chương 3: Nhận xét về quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam – Anh từ năm 2010 đến 2022.

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) với tỉnh Sê Kông (Lào) giai đoạn từ năm 2000 đến nay
 • Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Thúy |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Minh Hiệp |
 • Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Chương 1: Cơ sở hình thành quan hệ hợp tác của tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) với tỉnh Sê Kông (Lào); Chương 2: Thực trạng quan hệ hợp tác của tỉnh Quảng Nam với tỉnh Sê Kông trên các lĩnh vực từ năm 2000 đến nay; Chương 3: Một số nhận xét về quan hệ giữa hai tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông.

Quan hệ an ninh quốc phòng giữa Philippines và Trung Quốc (2010 - 2022)
 • Tác giả: Đỗ Trà Ngọc My |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thái Bảo |
 • Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

Chương 1: Những nhân tố tác động tới quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng giữa Philippines và Trung Quốc; Chương 2: Tiến trình hợp tác an ninh quốc phòng giữa PHILIPPINEs và Trung Quốc (2010-2022); Chương 3: Một số nhận xét về quan hệ an ninh quốc phòng giữa Trung Quốc và Philippines.