CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Kế Toán

 • Duyệt theo:
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vatuco.378
 • Tác giả: Phan Thị Mỹ Tâm |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Thị Phi Yến |
 • Chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp

Chương 1: Cơ sỏ lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Chương 2: Thực trạng về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vatuo.378; Chương 3: Nhận xét và một số ý kiến giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vatuco.378.

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vatuco.378
 • Tác giả: Tạ Thị Ngọc Anh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Thị Phi Yến |
 • Chuyên ngành: Kế toán Kiểm toán

Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp; Chương II : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vatuco.378; Chương III: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Vatuco.378.

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện
 • Tác giả: Ngô Thị Hà My |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Tuấn Vũ |
 • Chuyên ngành: Kế toán Kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính; Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện; Chương 3: Giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần may mặc xuất khẩu Hưng Hoàng Phát
 • Tác giả: Võ Thị Phương Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng |
 • Chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần may mặc xuất khẩu Hưng Hoàng Phát; Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần may mặc xuất khẩu Hưng Hoàng Phát.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH kỹ thuật Poso
 • Tác giả: Đặng Thị Thanh Bình |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân |
 • Chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH kỹ thuật Poso; Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH kỹ thuật Poso.