CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Kế Toán

 • Duyệt theo:
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Tăng Minh Thi
 • Tác giả: Phạm Thị Thu Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Huyền Trâm |
 • Chuyên ngành: Kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Tăng Minh Thi; Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Tăng Minh Thi.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thái Sơn Bảo
 • Tác giả: Trần Thị Thu Uyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Huyền Trâm |
 • Chuyên ngành: Kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thái Sơn Bảo; Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thái Sơn Bảo.

Kế toán công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán tại Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Trường Minh
 • Tác giả: Phạm Hữu Tài |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương |
 • Chuyên ngành: Kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán tại doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán tại công ty TNHH Cơ Khí và Xây Lắp Trường Minh; Chương 3: Giải pháp và kết luận kế toán công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán tại công ty TNHH Cơ Khí và Xây Lắp Trường Minh.

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng ABC do Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam thực hiện
 • Tác giả: Lê Mai Trúc |
 • Giảng viên hướng dẫn: NCS.ThS. Nguyễn Lê Nhân |
 • Chuyên ngành: Kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về Kiểm toán Tài sản cố định; Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục Tài sản cố định tại Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam; Chương 3: Một số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định tại Công ty ABC do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại khách hàng XYZ do chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học moore AISC tại Đà Nẵng (moore aisc) thực hiện
 • Tác giả: Đặng Thị Phương Hoa |
 • Giảng viên hướng dẫn: NCS.ThS. Nguyễn Lê Nhân |
 • Chuyên ngành: Kiểm toán

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC theo chương trình kiểm toán mẫu VACPA; Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại khách hàng XYZ do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng thực hiện; Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại khách hàng XYZ do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC tại Đà Nẵng thực hiện.