CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Luật

 • Duyệt theo:
Pháp luật về thủ tục phá sản doanh nghiệp và thực tiễn tại Công ty TNHH ACC Group Việt Nam
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Thị Mai Hương |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng pháp luật về thủ tục phá sản doanh nghiệp và thực tiễn tại Công ty TNHH ACC Group Việt Nam; Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Tác giả: Đặng Thị Minh Ngọc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam; Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại
 • Tác giả: Phan Thị Thanh Nga |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản và pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại; Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại; Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại.

Thực trạng pháp luật về đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Trần Khả Ái |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Thị Mai Hương |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Lý luận chung về đăng ký doanh nghiệp và pháp luật về đăng ký doanh nghiệp; Chương 2: Thực tiễn thực thi pháp luật về đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng; Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa trong đại dịch Covid – Thực tiễn tại Tòa án nhân dân quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Châu |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1 : Cơ sở pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo thủ tục sơ thẩm tại Tòa án. Chương 2: Thực hiện pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa.