CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Ẩm thực

  • Duyệt theo:
Thực trạng và giải pháp về khu phố ẩm thực với phát triển du lịch tại Thành phố Đà Nẵng
  • Tác giả: Nguyễn Vũ My Phương |
  • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kim Bài |
  • Chuyên ngành: Văn hóa Du lịch

Cơ sở lý luận chung. Thực trạng khu phố ẩm thực tại Đà Nẵng. Giải pháp về khu phố ẩm thực với phát triển du lịch tại Đà Nẵng.