CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Accounting--Salary and salary deductions

  • Duyệt theo:
Accounting for salary and salary deductions in Da Nang airport services joint stock company
  • Tác giả: Nguyen Binh Phuong Hoang |
  • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Le Thi Bich Ngoc |
  • Chuyên ngành: Kiến trúc và Xây dựng Việt Mỹ (CSU)

Chapter 1: Literature review about accounting for salary and salary deductions in the company; Chapter 2: The fact on accounting for salary and salary deductions at Da Nang Airport Service Joint-Stock Company; Chapter 3: Some opinions for improvement accounting for salary and salary deductions at Da Nang Airport Servie Joint-Stock Company.

Accounting salaries and salary deductions at “Central Polytechnic Thermal Engineering Refrigeration Limited Company”
  • Tác giả: Phan Thanh Giang |
  • Giảng viên hướng dẫn: Nguyen Huu Phu |
  • Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp - PSU

Chapter 1: Overview of salaries and salary deductions. Chapter 2: Analysis of current salary and accounting salary deductions at “Central Polytechnic Thermal Engineering Refrigeration Limited Company”. Chapter 3: Measures for finishing accounting salaries and salary deductions at “Central Polytechnic Thermal Engineering Refrigeration Limited Company”.

Accounting of salary and salary deductions at Truong Hung Thinh construction and trading Co., LTD
  • Tác giả: Lê Thúy An |
  • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Vo Thi Thuy Linh |
  • Chuyên ngành: Kiến trúc và Xây dựng Việt Mỹ (CSU)

Chapter 1: Theoretical framework of accounting for salary and salary deductions in enterprise; Chapter 2: Accounting for salary and salary deductions at Truong Hung Thinh construction and trading Co., LTD; Chapter 3: Some solutions to improve accounting for salary and salary deductions at Truong Hung Thinh construction and trading Co., LTD.