CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: 2D game

  • Duyệt theo:
Xây dựng ứng dụng Game 2D đa nền tảng với Cocos2D-X game engine
  • Tác giả: Nguyễn Chiêm Minh Vũ |
  • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Minh Thông |
  • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Giới thiệu tổng quan về ngành công nghiệp phát triển game, xu hướng phát triển game trên thế giới, các công nghệ được sử dụng trong các công ty phát triển game lớn, tìm hiểu về Cocos2D-X game engine. Phân tích và thiết kế game 2D mang tên "Beware of dungeon".