CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Accounting for collecting manufacturing cost and cost of goods manufactured at Da Nang plastic joint stock company

Tác giả: Pham Anh Thu

Giảng viên hướng dẫn: MBA. Nguyen Thi Kim huong

Số trang: 94 p.
Mã phân loại: 657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Duy Tan University
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tóm tắt:

Chapter 1. Accounting for collecting manufacturing cost and cost of goods manufactured; Chapter 2. Methodology of accounting for collecting manufacturing cost and cost of goods manufactured at Da Nang plastic joint stock company; Chapter 3. Some solutions to improve accounting for collecting manufacturing cost and cost of goods manufactured at Da Nang plastic joint stock company.

Luận văn liên quan