CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Du Lịch
.jpg

Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn - du lịch

Tác giả: Phạm Xuân Hậu

Giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản trị chất lượng cho các sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn - Du lịch. Marrketing Khách sạn - Du lịch, Kinh tế Khách sạn - Du lịch.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5

Nghiệp vụ phục vụ khách sạn

Tác giả: Nguyễn Thị Tú

Giáo trình gồm 4 chương giới thiệu về Nghiệp vụ lễ tân; Nghiệp vụ buồng; Nghiệp vụ bàn và Nghiệp vụ bar. Giáo trình đã đề cập một cách có hệ thống khái quát vấn đề tổ chức hoạt động phục vụ ở các bộ phận dịch vụ, trong đó đề cập đến chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật, về đội...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 9
 • Đang rỗi: 9
.jpg

Quản trị kinh doanh khách sạn : giáo trình

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

1. Giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn; 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn; 3. Tổ chức bộ máy quản trị nguồn nhân lực của khách sạn; 4. Tổ chức kinh doanh lưu trú của khách sạn; 5. Tổ chức kinh doanh ăn uống của khách sạn; 6. Hoạt động marketing của khách...

 • Tổng sách: 0
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Quản trị kinh doanh khách sạn : giáo trình

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

Giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn;  Cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn; Tổ chức bộ máy quản trị nguồn nhân lực của khách sạn;  Tổ chức kinh doanh lưu trú của khách sạn;  Tổ chức kinh doanh ăn uống của khách sạn;  Hoạt động marketing của khách sạn; Quản lý chất...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 14
 • Đang rỗi: 14
.jpg

Kinh tế du lịch: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa

Nội dung bao gồm những vấn đề khái quát như: khái niệm về du lịch; lịch sử hình thành, xu hướng phát triển, ý nghĩa kinh tế - xã hội của du lịch; nhu cầu, loại hình và các lĩnh vực kinh doanh du lịch; điều kiện phát triển du lịch; tính thời vụ trong du lịch.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4