CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kế Toán
.jpg

Kế toán tài chính = Financial accounting : tập 1

Tác giả: Trần Xuân Nam

Phần 1. Các vấn đề cơ bản của kế toán; Phần 2. Các hệ thống kế toán, bộ khung kế toán Việt Nam, và kế toán quốc tế; Phần 3. Kế toán các tài sản không phải tiền và nợ phải trả; Phần 4. Kế toán công ty cổ phần và các sự kiện đặc biệt.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Kế toán tài chính = Financial accounting : tập 2

Tác giả: Trần Xuân Nam

Phần 5. Báo cáo kết quả tài chính; Phần 6. Kế toán tập đoàn và các báo cáo tài chính hợp nhất; Phần 7. Phân tích các báo cáo tài chính; Phần 8. Kế toán chi phí/ giá thành; Phần 9. So sánh VAS với IFRS các thực tế tốt nhất.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Hướng dẫn Kế toán Doanh nghiệp Xây lắp : đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực từ ngày 15/02/2010

Tác giả: TS. Nguyễn Phương Liên

Chương 1. Kế toán tài chính và các nguyên tắc kế toán cơ bản; Chương 2. Hướng dẫn sử dụng hệ thống tài khoản và kế toán các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Chương 3. Hướng dẫn bổ sung phương pháp kế toán đánh giá lại tài sản và chuyển đổi số dư trên sổ kế toán, trình bày báo cáo tài chính...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Kế toán Tài chính : tái bản lần thứ 9

Tác giả: Võ Văn Nhị, Trần Văn Hòa, Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải

Chương 1. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; Chương 2. Kế toán tiền, nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp; Chương 3. Kế toán các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp; Chương 4. Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp; Chương 5. Kế toán tiền lương và các khoản trích...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Kiểm toán : xuất bản lần thứ 8

Nhóm Tác giả: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Chương 1. Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; Chương 2. Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chương 3. Chuẩn bị kiểm toán; Chương 4. Các vấn đề cơ bản về bằng chứng kiểm toán; Chương 5. Các vấn đề nâng cao về bằng chứng kiểm toán; Chương 6. Hoàn thành kiểm toán; Chương 7. Đạo đức nghề nghiệp và...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10