CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kế Toán
.jpg

Ứng dụng các phương pháp định lượng trong kế toán quản trị : sách chuyên khảo

Tác giả: TS. Trần Đình Phụng

Chương 1. Ứng xử của chi phí và ước lượng chi phí; Chương 2. Ứng dụng đường học hỏi trong kế toán quản trị; Chương 3. Cấc mô hình định lượng trong hoạch định và kiểm soát tồn kho; Chương 4. Ứng dụng qui hoạch tuyến tính trong kế toán quản trị; Chương 5. Ứng dụng các phương pháp dự báo trong kế toán...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Kế toán Tài chính doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ

Tác giả: TS. Vũ Thị Kim Anh, TS. Nguyễn Thị Thanh Phương; PGS.TS. Hà Thị Thúy Vân

Chương 1. Tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2. Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong nước; Chương 3. Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; Chương 4. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn; Chương 5. Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; Chương 6. Kế...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Kiểm soát nội bộ : xuất bản lần thứ 3

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Giang Tân

Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ; Chương 2: Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận; Chương 3: Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ trong Coso; Chương 4: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; Chương 5: Kiểm soát chu trình bán hàng - thu tiền; Chương 6: Kiểm soát chu trình tiền...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Dược; TS. Huỳnh Đức Lộng; ThS. Lê Thị Minh Tuyết

Chương 1. Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; Chương 2. Phân tích kết quả sản xuất; Chương 3. Phân tích giá thành sản phẩm; Chương 4. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; Chương 5. Phân tích báo cáo tài chính.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 9
.jpg

Thuế và Kế toán thuế trong Doanh nghiệp

Tác giả: PGS.TS. Phạm Đức Cường, PGS.TS. Trần Mạnh Dũng

Chương 1. Khái quát chung về hệ thống thuế và kế toán thuế Việt Nam; Chương 2. Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng; Chương 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Chương 4. Thuế xuất, nhập khẩu và kế toán thuế xuất, nhập khẩu; Chương 5. Thuế thu nhập doanh...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5