CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kế Toán

Nguyên lý kế toán : tóm tắt lý thuyết và bài tập : phần 2

Tác giả: Phan Thanh Hải, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Hương, ...[et.al]

Phần 1. Tóm tắt lý thuyết; Phần 2. Bài tập và bài giải mẫu.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Nguyên lý kế toán : bài tập

Tác giả: PGS. TS. Võ Văn Nhị, TS. Văn Thị Loan, ThS. Phạm Thanh Liêm, ThS. Trần văn Việt, ...[et.al]

Phần 1: Bài tập và một số bài giải; Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm; Phần 3: Tóm tắt lý thuyết; Phần 4: Một số sơ đồ kế toán.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Nguyên lý kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải) : đã cập nhật, sửa đổi toàn diện theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC

Tác giả: Phan Đức Dũng

Tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài khoản và sổ ghi chép; Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu, chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Basic accounting : concepts, principles and procedures : vol. 2 : applying principles and procedures

Tác giả: Gregory R. Mostyn

Volume 2 emphasizes the completion of the accounting cycle and the application of GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) to key accounts. The completion of the accounting cycle is presented for both service and merchandising companies. The reader here has the ability to select among full...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Accounting information systems : understanding business processes : 4th ed.

Tác giả: Brett Considine, Alison Parkes, Karin Olesen, Yvette Blount, Derek Speer

Accounting Information Systems: understanding business processesis the fourth edition of the leading Australian and New Zealandtextbook available to students who are required to study a subjecton accounting information systems. A well-established and widelyused textbook, the new edition continues...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1