CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Hàn
.jpg

세종한국어 6 = Sejong Korean 6

Tác giả: Jeongsuk Gim, Haeyeong I, ... [etc all]

Cuốn sách nhiều chủ đề như giới thiệu bản thân, cuộc sống hàng ngày, địa điểm, mua sắm, công việc của ngày hôm qua và thời tiết. Nó giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nói và viết cần thiết cho cuộc sống thực bằng cách bao gồm các hoạt động khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

세종한국어 5 = Sejong Korean 5

Tác giả: Jeongsuk Gim, Haeyeong I, ... [etc all]

Cuốn sách nhiều chủ đề như giới thiệu bản thân, cuộc sống hàng ngày, địa điểm, mua sắm, công việc của ngày hôm qua và thời tiết. Nó giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nói và viết cần thiết cho cuộc sống thực bằng cách bao gồm các hoạt động khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

세종한국어 4 = Sejong Korean 4

Tác giả: Jeongsuk Gim, Haeyeong I, ... [etc all]

Cuốn sách nhiều chủ đề như giới thiệu bản thân, cuộc sống hàng ngày, địa điểm, mua sắm, công việc của ngày hôm qua và thời tiết. Nó giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nói và viết cần thiết cho cuộc sống thực bằng cách bao gồm các hoạt động khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

세종한국어 3 = Sejong Korean 3

Tác giả: Jeongsuk Gim, Haeyeong I, ... [etc all]

Cuốn sách nhiều chủ đề như giới thiệu bản thân, cuộc sống hàng ngày, địa điểm, mua sắm, công việc của ngày hôm qua và thời tiết. Nó giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nói và viết cần thiết cho cuộc sống thực bằng cách bao gồm các hoạt động khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

세종한국어 2 = Sejong Korean 2

Tác giả: Jeongsuk Gim, Haeyeong I, ... [etc all]

Cuốn sách nhiều chủ đề như giới thiệu bản thân, cuộc sống hàng ngày, địa điểm, mua sắm, công việc của ngày hôm qua và thời tiết. Nó giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nói và viết cần thiết cho cuộc sống thực bằng cách bao gồm các hoạt động khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5