CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Luật kinh tế : chuyên khảo

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Dung (chb)

Trình bày tổng quan về luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh, hợp đồng trong hoạt động kinh doanh và giải quyết tranh chấp thương mại.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Bình luận khoa học luật đất đai năm 2013

Tác giả: TS. Phạm Thị Hương Lan (chb)

Chương 1. Quy định chung; Chương 2. Quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai; Chương 3. Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; Chương 4. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chương 5. Giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất; Chương 6. Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

330 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Tác giả: Nguyễn Phương

Phần 1. Hỏi - đáp về tổ chức quản lý, sử dụng, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Phần 2. Hỏi - đáp về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; Phần 3. Hỏi - đáp về giá đất; Phần 4. Hỏi - đáp về thu tiền sử dụng, thu...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo

Tác giả: Phạm Thị Hương Lan

Nêu những vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay. Giới thiệu các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Doãn Hồng Nhung

Trên cơ sở trình bày những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về môi giới bất động sản dưới góc độ pháp lý và vai trò của nó đối với sự phát triển của thị trường bất động sản nước ta hiện nay; đề xuất và đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế trong...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5