CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Biotechnology
 • Tác giả: Ellyn Daugherty
 • Nhà xuất bản: Scientific - Dehli
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:452 p.
 • Kích thước:28 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50543
 • ISBN:9789381714782
 • Mã Dewey:660.6
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Biotechnology, DNA
 • Chủ đề: Công nghệ Sinh học & Biotechnology
 • Chuyên ngành: Khoa Dược
 • Tóm tắt: Chapter 1: What is biotechnology; Chapter 2: The raw materials of biotechnology; Chapter 3: The basic skills of the biotechnology workplace; Chapter 4: Introduction to studying DNA, Chapter 5: Introduction to studying proteins …
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề