CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Số trang:744 p.
 • Kích thước:25 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:51049
 • ISBN:0-02-825686-7
 • Mã Dewey:570
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Biology
 • Chủ đề: Biology & Công nghệ Sinh học
 • Chuyên ngành: Khoa Dược
 • Tóm tắt: Contents: Kind of life; Kingdoms; Body systems - maintaining life; Body systems - controlling life; Plant systems and functions; Reproduction and development; Traits of living things; ...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề