CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Số trang:781 p.
 • Kích thước:29 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50524
 • ISBN:9780558357351
 • Mã Dewey:570
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Biology
 • Chủ đề: Công nghệ Sinh học & Biology--Textbooks
 • Chuyên ngành: Khoa Dược
 • Tóm tắt: Unit 1. The life of the cell. Unit 2. Cellular reproduction and genetics. Unit 3. Conepts of evolution. Unit 4. The evolution of biological diversity. Unit 5. Animals: form and function. Unit 6.Plants: form and function. Unit 7. Ecology.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề