CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Biotechnology : science for the new millennium
 • Tác giả: Ellyn Daugherty
 • Nhà xuất bản: Paradigm - United States of America
 • Năm xuất bản: 2012
 • Số trang:452 p.
 • Kích thước:28 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50544
 • ISBN:9780763842857
 • Mã Dewey:660.6
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Biotechnology, plant biotechnology, agricultural biotechnology, DNA
 • Chủ đề: Công nghệ Sinh học & Biotechnology & Plant biotechnology
 • Chuyên ngành: Khoa Dược
 • Tóm tắt: Teaches the concepts and hands-on lab procedures required for entry-level careers in the rapidly growing biotechnology industry. It includes thorough coverage of the concepts and processes of biotechnology research and manufacturing in the areas of pharmaceuticals, agriculture, industrial products, and instrumentation, and extensive discussion of genomics, microarrays, and proteomics.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề