CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Đánh giá ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh và đề xuất một số giải pháp khôi phục tại Khách sạn De Lamour Đà Nẵng

Tác giả: Chu Thị Hà Linh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cao Thị Cẩm Hương

Số trang: 90 tr.
Mã phân loại: 647.94 023
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và đánh giá ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh tại khách sạn De Lamour Đà Nẵng giai đoạn từ 2019 - 2020. Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm khôi phục ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến hoạt đông kinh doanh tại khách sạn De Lamour Đà Nẵng.

Luận văn liên quan