CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Accounting for payroll and payroll tax at NTH cable television joint stock company in Danang

Tác giả: Nguyen Thi Nhu Ly

Giảng viên hướng dẫn: MBA. Nguyen Thi Kim Huong

Số trang: 89 p.
Mã phân loại: 657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Trường Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2020
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tóm tắt:

Chapter 1: Literature review about accounting for payroll and payroll tax in the coporation; Chapter 2: Methodology of accounting for payroll and payroll tax at the “NTH cable television joint stock company - da nang branch”; Chapter 3: Some solutions to improve the accounting for payroll and payroll tax at “NTH cable television joint stock company - da nang branch”.

Luận văn liên quan