CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Accounting for payroll and payroll tax at the EL Fresco Trading Services Limited Liability Company

Tác giả: Tran Linh Chi

Giảng viên hướng dẫn: Nguyen Thi Kim Huong

Số trang: 59 p.
Mã phân loại: 657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Trường Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2020
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tóm tắt:

Chapter I: Literature review about accounting for payroll and payroll tax in the coporation; Chapter II: Methodology of accounting for payroll and payroll tax at the El Fresco trading servies limited liability company; Chapter III: Some comments to improve the accounting for payroll and payroll tax at the El Fresco trading services limited liability Company.

Luận văn liên quan