CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong liên kết với các địa phương vùng phụ cận

Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Số trang: Tr. 78-82
Số phát hành: K2 - Số 248 - Tháng 09
Kiểu tài liệu: Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 910
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Phát triển du lịch, Thừa Thiên Huế, liên kết, vùng phụ cận
Tóm tắt:

Bài viết chỉ ra những tiềm năng, lợi thế của Thừa Thiên Huế và vùng phụ cận; phân tích thực trạng phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong liên kết với các địa phương vùng đó, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch và liên kết phát triển du lịch với các địa phương nêu trên có hiệu quả hơn.

Tạp chí liên quan