CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Điều dưỡng
.jpg

Điều dưỡng cơ bản 1

Tác giả: Phạm Văn Lình

Lịch sử phát triển ngành điều dưỡng; Quy trình điều dưỡng; Nhu cầu cơ bản của con người; Hồ sơ bệnh nhân và cách ghi chép; Tiếp nhận bệnh nhân vào viện, chuyển viện và ra viện; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Vô khuẩn - tiệt khuẩn; Chuẩn bị giường bệnh; Cho bệnh nhân dùng thuốc; Phương pháp vận chuyển bệnh...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 4
  • Đang rỗi: 4