CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:18 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:52802
 • ISBN:9780262538046
 • Mã Dewey:910.285
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Geographic information systems
 • Chủ đề: Geographic information systems
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: Contents: What is spatial computing?. Where am I? : positioning, outdoors and indoors. What is there? : remote sensing. Geographic information systems and cartography. Spatial databases. Spatial data science. The future of spatial.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề