CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Số trang:465 p.
 • Kích thước:25 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:52546
 • ISBN:978-0-367-61014-2
 • Mã Dewey:394.2068
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Events management
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: Contents: Introduction to events management. Event project management: feasibility, planning, delivery and evaluation. Event design and production. Event operations. Event human resource management. Event finance. Event marketing. Event law, health, safety and risk management. Sporting event...
 • Sách điện tử:http://thuvienso.duytan.edu.vn/handle/123456789/216046
Sách cùng chuyên ngành