CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:29 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50238
 • ISBN:0321696816
 • Mã Dewey:570
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Biology
 • Chủ đề: Biology--Textbooks
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Contents: Unit I: The life of the cell. Unit II: Cellular reproduction and genetics. Unit III: Concepts of evolution. Unit IV: The evolution of biological diversity.Unit V: Animals : form and function. Unit VI: Plants : form and function. Unit VII: Ecology.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề