CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Tự Nhiên
.jpg

Sinh học phân tử của tế bào

Tác giả: Harvey Lodish, ... [all etc]

Nghiên cứu chung về sinh học phân tử của sự phát triển tế bào, các phân tử của tế bào, hoạt động và các thành phần tế bào, quan điểm về tiến hoá trên cơ sở hệ gene. Cơ sở hoá chất, cấu trúc và chức năng của protein

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Màng sinh học (Biofilm) từ vi sinh vật và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm dầu

Tác giả: Lê Thị Nhị Công, Đồng Văn Quyền

Giới thiệu đại cương về màng sinh học, khái niệm sự hình thành, thành phần, cấu trúc màng sinh học và một số ứng dụng. Các vi sinh vật tạo màng sinh học. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tạo màng sinh học của vi sinh vật. Ứng dụng màng sinh học trong xử lý môi trường và xử lý ô nhiễm dầu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

The design of experiments

Tác giả: Sir Ronald Aylmer Fisher

Experimental design can be used at the point of greatest leverage to reduce design costs by speeding up the design process, reducing late engineering design changes, and reducing product material and labor complexity. Designed Experiments are also powerful tools to achieve manufacturing cost...

 • Vị trí lưu trữ: Tồn kho (7/25 Quang Trung)
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Elementary linear algebra : 3rd ed.

Tác giả: Paul C Shields

This book provides guidance with the reading and writing of short proofs, and incorporates a gradual increase in abstraction as the chapters progress. This helps students prepare to meet the challenges of future courses such as abstract algebra and elementary analysis.

 • Vị trí lưu trữ: Tồn kho (7/25 Quang Trung)
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Introduction to mathematical statistics : 3rd ed.

Tác giả: Robert V. Hogg, Allen T. Gaig

ntroduction to Mathematical Statistics, 3rd Edition, offers a proven approach designed to provide you with an excellent foundation in mathematical statistics. Ample examples and exercises throughout the text illustrate concepts to help you gain a solid understanding of the material.

 • Vị trí lưu trữ: Tồn kho (7/25 Quang Trung)
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1