CSDL SÁCH

Khoa Học Tự Nhiên

Duyệt theo:
.jpg

Phương trình vi phân : nhóm ngành II

Tác giả: Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp, Phạm Thị Oanh

Gồm 4 phần: I. Đại số và hình giải tích; II. Phép tính vi phân và tích phân của một hàm biến; III. Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến. Chuỗi số và hàm số; IV. Phương trình vi phân.

 • Vị trí lưu trữ: Lưu kho (209 Phan Thanh)
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Hướng dẫn giải bài tập đại số tuyến tính

Tác giả: Trần Văn Minh

Gồm 7 chương: 1: khái niệm mở đầu về một số cấu trúc đại số; 2: ma trận và định thức; 3: không gian tuyến tính; 4: hệ phương trình tuyến tính; 5: ánh xạ tuyến tính; 6: cấu trúc của tự đồng cấu trị riêng và véc tơ riêng; 7: dạng song tuyến tính dạng toàn phương.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Bài tập phép tính vi phân và phép tính tích phân

Tác giả: Nguyễn Văn Đoành, Nguyễn Doãn Tuấn

Gồm 9 chương: 5 chương đầu của cuốn sách dành cho phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến, 4 chương sau dành cho phép tính vi phân, tích phân của hàm nhiều biến và lý thuyết chuỗi.

 • Vị trí lưu trữ: Lưu kho (209 Phan Thanh)
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Introduction to business data mining

Tác giả: David Olson, Yong Shi

Including 4 parts: 1 Introduction business dat mining; 2. Data mining methods as tools; 3. Business applications; 4. Developing issues.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Tác giả: Nguyễn Văn Lê

Gồm 7 chương: I. Các khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa học; II. Chọn đề tài và chuẩn bị nghiên cứu; III. Các phương pháp chọn mẫu, thăm dò xã hội học, quan sát, thí nghiệm, trắc nghiệm; IV. Xử lí các dữ liệu, diễn giải; V.Sử dụng phương pháp thống kê để xử lí và phân tích các dữ liệu; VI....

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1